به شرکت بیمه ملی افغان خوش آمدید

هماهنگی روحیه اجتماع با زبان بیمه:

چرا ما باید بیمه شویم؟
بیمه شما و کسانی را که دوست دارید در مقابل زیانهای مالی که ناشی از واقعات غیر قابل توقع میباشند، حمایت مالی و اقتصادی میکند. به منظور درک بیشتر از مفاهیم امور بیموی و رساندن ارزش بیمه در اجتماع باید مردم با زبان بیمه آشنا شوند و بیمه را منحیث یک نهاد مستلزم با فرهنگ درک کنند تا ضمانت اجرایی آنرا بعد از درک در تضاد نبودن بیمه با روحیه مردم در اجتماع به عهده بگیرند. نهادها عبارت از زیر نظام فرهنگی و نهادی جامعه میباشند که در ساختارهای قوانین عمل میکنند. فرهنگ عبارت از نظام ارزشی جامعه است که اگر نهادی با فرهنگ هماهنگ نباشد با روحیه مردم در جامعه در تضاد واقع میشود و ضمانت اجرایی آن وجود ندارد، بناً لازم است که در دو میکانیزم خاص یعنی زبان بیمه و ارزش بیمه، روحیه و فرهنگ جامعه را با نهاد بیمه که تحت قوانین خاص عمل میکنند هماهنگ سازیم و این ذهنیت را در جامعه ایجاد کنیم تا روحیه جامعه در منافات یا تضاد با بیمه واقع نشود بلکه تلاشهای مان برعکس آن عمل کند و این هدف با تطبیق راهبرد جابجایی زبان بیمه میان مردم جامعه میسر است، تا بیمه را منحیث یک عملکرد اجتماعی و فرهنگی میان مردمان جامعه رایج گردانیم.از آنجائیکه توسعه های اقتصادی مستلزم یک جامعه آگاه، صحتمند، با سواد و خلاق میباشد، بناً انکشاف اقتصادی بحث بررسی ها و سرمایه گزاری های کمی متغیر اقتصادی مانند معیارات چون تولیدات ناخالص داخلی، عاید سرانه ملی، سرمایه اساسی و منابع میباشد که بر میگردد به بهره برداری آن به سرمایه اساسی یک جامعه و سرمایه اساسی یک جامعه را عناصر و عوامل
بیشتر

دیدگاه ما

شرکت بیمه ملی افغان منحیث یک سکتور انتفاعی و خدماتی در چوکات دولت افغانستان همواره در تلاش ایفای مسولیت خویش در راستای انکشاف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور عزیز مان به اساس تعریف اقتصاد بازار آزاد نظر به جو اقتصادی افغانستان و صراحت قانون اساسی کشور در مورد سیستم اقتصادی بازار آزاد در کشور عزیزمان میباشد. بنابر درک و تحلیل عمیق بیمه ملی افغان از تقاضا بازار تجارتی و اقتصادی

بیشتر

رسالت ما

نظر به دیدگاه مان و اهمیت بیمه در انکشاف و توسعه اقتصادی از دید اقتصاد دانان بزرگ جهان رسالت مان میدانیم تا در دوره های کوتاه میانه و دراز مدت میکانیزم بیمه را منحیث یک مصونیت حمایتی و شاخص تحلیل کننده ریسک های که از دید احتمالات متوجه تشکیلات اقتصادی و فعالیت های اجتماعی شده میتواند. در جامعه تولیدی بل خصوص (متشبثین کوچک و متوسط) پارک های صنعتی و تجار محترم کشور اعتماد سازی

بیشتر