بیمه صحت

superadmin
Health INS

پوشش بیمه صحت:

 پوشش ناشی ازحادثات ناگهانی، مریضی، مصاب شدن به امراضی که ایجاب تداوی را در شفاخانه های داخل و خارج کشور می نماید.

 مطابق شرایط بیمه نامه قابل اجرا می باشد.

 تمام افراد حد اکثر تا سن ۵۶ سال میتوانند تحت پوشش بیمه صحت قرار گیرند.

 امتیازات قابل پرداخت:

 • پرداخت مصارف عمل جراحی
 • پرداخت مصارف ادویه
 • پرداخت مصارف پاراکلینیکی
 • پرداخت مصارف بستر و اقامت در شفاخانه و امبولانس
 • پرداخت مصارفX-Ray
 • پرداخت مصارفOPD وسایر امتیازات
 • پرداخت مصارف پرکاری، کشیدن و جراحی دندان
 • تعین نمره و ساخت عینک
 • پرداخت مصارف آله شنوائی گوش
 • پرداخت مصرف جراحی اورتوپیدی Ortohpedic

 حق البیمه قابل پرداخت:

 حق البیمه مطابق خواست بیمه شونده بطور ماهانه و یا سالانه اخذ میگردد. فرزندان کمتر از سن ۱۸ سال با والدین خویش با ۳۰ فیصد تخفیف در حق البیمه تحت پوشش بیمه صحت قرار خواهند گرفت. افراد    بین سن ۶۵-۷۰ سال با ۳۰ فیصد افزایش و افراد بالاتراز سن ۷۰ سال با ۷۰ فیصد افزایش در حق البیمه تحت پوشش قرار میگیرند .

  شرایط پذیرش بیمه صحت:

 1. با پرداخت حق البیمه بیمه شونده میتواند از خدمات صحی شفاخانه ها راجستر شده در موقع ضرورت استفاده نماید.
 2. تادیه مصارف تداوی، ادویه و سایر امتیازات  تحت این بیمه نامه به پول افغانی پرداخته میشود.
 3. بیمه شونده قبل از شامل شدن بیمه صحت باید تصدیق صحی خویش را در یکی از شفاخانه های راجستر شده تکمیل نماید.البته       مصارف تصدیق صحی بدوش بیمه شونده میباشد.
 4. اعمال انتحاری، ماین، راکت، با پرداخت حق البیمه اضافی تحت پوشش قرار می گیرد.
 5. بیمه شونده نمیواند همزمان از دو شرکت بیمه نامه صحت را اخذ نماید.
 6. در ولایات که شفاخانه راجستر شده شرکت بیمه ملی افغان موجود نباشد. بیمه شونده میتواند با ارائه بل از سایر شفاخانه ها مطابق    شرایط بیمه نامه تحت پوشش بیمه صحت قرار گیرد.
 7. اگر تداوی بیمه شونده در داخل کشور ناممکن باشد بیمه شونده میتواند با ارائه اسناد از شفاخانه های راجستر شده خارج از کشور با    پرداخت ۸۰ فیصد مصارف از جانب شرکت بیمه ملی افغان تحت پوشش قرار گیرد.

 مدت بیمه نامه:

 مدت بیمه نامه یکسال پوشش آن ۲۴ ساعته میباشد.