بیمه متعلمین و محصلین

superadmin
student

بیمه متعلمین و محصلین

 

این بیمه نامه متعلمین و محصلین اعم از مکاتب و پوهنتون های خصوصی و دولتی را بطور گروهی در مقابل حادثه مرگ و جراحات ناشی از حادثه مانند ناتوانی دایمی، ناتوانی کلی و قسمی که در جریان یک روز یا 24 ساعت واقع میگردد تحت پوشش قرار میدهد.

پوشش بیمه نامه :

  مطابق شرایط بیمه نامه حادثه مرگ، ناتوانی دایمی وناتوانی قسمی را تحت پوشش قرارمیدهد سن قبولی از 5    الی   30 برای متعلمین و برای محصلین الی 60 سال میباشد.

سنجش حق البیمه :

حق البیمه نظر به کتگوری سن و سال متعلم و محصل که در سه کتگوری تقسیم گردیده است تثبیت میگردد.

مدت بیمه نامه :

  مدت بیمه نامه یک سال و پوشش آن بطور 24 ساعته میباشد

امتیازات بیمه نامه :

درمقابل حادثه مرگ و ناتوانی کلی 100% از مبلغ تعین شده جدول بیمه نامه و در مقابل ناتوانی قسمی امتیازات مطابق فیصدی های تعین شده جدول بیمه نامه مصارف ادویه تداوی در هر حادثه طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد.

اسناد لازم برای اخذ این بیمه نامه:

  • کاپی تذکره متعلم و محصل
  • کاپی کارت هویت متعلم و محصل

اسناد لازم برای تادیه جبران خساره:

  • فورم درخواستی حادثه 

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات