د زده کوونکو او محصلینو بیمه

superadmin
student

ددې بیمه لیک پوښښ :

د بیمه لیک د شرایط سره سم د مړینې، دایمي ناتوانۍ او قسمي ناتوانۍ د پوښښ لاندې نيسي او د منلوسن د ۵ نه تر ۳۰ کالو پورې دی.

د حق البیمې ورکړه:

د کورنۍ د اقتصادی شرایطو او مالي وضعیت له مخې د تخفیف سره ۲۵۳، افغانۍ د یو کال لپاره اخیستل کیږي.

د بیمه لیک وخت :

د بیمه لیک وخت یو کال او ۲۴ ساعته دي.

ډله ييز تخفیف :

د ۲۰ نه تر ۵۰ کسانو پورې : ٪۲.۵:

د ۵۱ نه تر ۱۰۰ کسانو پورې : ٪۵:

د ۱۰۱ نه تر ۲۰۰ کسانو پورې : ٪۵.۷:

د ۲۰۱ نه تر ۱۰۰۰ کسانو پورې : ٪۱۰:

د بیمه لیک امتیازت :

مړینې او کلی ناتوانۍ په وړاندي د بیمه لیک د جدول د ټاکل شوی نرخ له مخی ۱۰۰٪ ور کول کیږي.

د قسمی ناتوانۍ به وړاندې امتیازات د بیمه لیک د جدول ټاکل شوو فیصدیو له مخی ور کول کیږي. د درملو او درملنی لګښت په هره پیښه کې (۵۰۰۰) افغانی دي.

د بیمه لیک ضروریات:

  • د مربوطه مرجع تصدیق
  • د تذکري کاپې
  • یوقطعه تصویر