د زده کوونکو او محصلینو بیمه

superadmin
student

ددې بیمه لیک پوښښ :

د بیمه لیک د شرایط سره سم د مړینې، دایمي ناتوانۍ او قسمي ناتوانۍ د پوښښ لاندې نيسي او د منلوسن د ۵ نه تر ۳۰ کالو پورې دی.

د حق البیمې ورکړه:

د کورنۍ د اقتصادی شرایطو او مالي وضعیت له مخې د تخفیف سره ۲۵۳، افغانۍ د یو کال لپاره اخیستل کیږي.
د بیمه لیک وخت :
د بیمه لیک وخت یو کال او ۲۴ ساعته دي.
ډله ييز تخفیف :

  1. د ۲۰ نه تر ۵۰ کسانو پورې : ٪۲.۵:
  2. د ۵۱ نه تر ۱۰۰ کسانو پورې : ٪۵:
  3. د ۱۰۱ نه تر ۲۰۰ کسانو پورې : ٪۵.۷:
  4. د ۲۰۱ نه تر ۱۰۰۰ کسانو پورې : ٪۱۰:

د بیمه لیک امتیازت :

مړینې او کلی ناتوانۍ په وړاندي د بیمه لیک د جدول د ټاکل شوی نرخ له مخی ۱۰۰٪ ور کول کیږي.
د قسمی ناتوانۍ به وړاندې امتیازات د بیمه لیک د جدول ټاکل شوو فیصدیو له مخی ور کول کیږي. د درملو او درملنی لګښت په هره پیښه کې (۵۰۰۰) افغانی دي.
د بیمه لیک ضروریات:

  •     د مربوطه مرجع تصدیق
  •     د تذکري کاپې
  •     یوقطعه تصویر
  •  

 

زمونږ خدمات
ټول خدمات