دپروژي مسؤلیت بیمه

superadmin
personal

دا هغه ډول بیمه ده چې اشخاص د ناخبره او غیر مترقبه پيښو په وړاندې لکه ترافیکي پیښی لویدل، ښویدل او داسې نورو چې مخکې لدې ورسره مخامخ شوي نه وي د بیموي پوښښ لاندې نیسي .

پدې ډول بیمه کې د ۱۸ نه تر ۶۵ کالو پورې اشخاص شاملیدلی شي.

دبیمه لیک وخت .

دیو کال لپاره ۲۴ ساعته دي.

د حق البیمې ورکړه:

ددندې د کلاسونو د کتګورۍ له مخې اخیستل کیږي.

همدارنګه د زیان ورکړه ( جبران خساره ) د پیښو د بیمو په ټولو ډولونو کې یو شان ده .

د بیمه لیک ضروریات:

د تذکری کاپې

یوقطعه تصویر

 

 

زمونږ خدمات
ټول خدمات