بیمه شخص ثالث

superadmin
Third party

بیمه شخص ثالث


چنانچه از نام این بیمه نامه نمایان است، این بیمه نامه مسؤلیت شما را در قبال شخص ثالث که همانا عابرین، ترافیک جاده و ملکیت و املاک شخصی و عامه در مسیر جاده میباشد، تحت پوشش قرار میدهد. این پالیسی خسارات وارده به شخص ثالث را از طرف شخص دوم (بیمه شده) هنگام راننده گی در جاده میپردازد. این نوع بیمه اساساً بر بُنیاد قانون ترافیک جاده یک امر اجباری میباشد. مُشتریان بیمه  جامع این نوع بیمه را از قبل دارا میباشند.
 امتیازات بیمه نامه به شخص ثالث:
در صورتی که از موتر بیمه شونده  در هنگام بارگیری یا پایین کردن بار در موتر به یک شخص یا تعداد زیاد افراد ضرر برسد شرکت بیمه مطابق به قانون متعهد به جبران خساره یا پرداخت تمام مصارف و مخارج متضرر حادثه در حالات ذیل است:

‌1.   مرگ و یا زخمی شدن شخص
‌2.   خساره وارده به جایداد
3.   صورت وقوع کدام حادثه اگر متضرران بیشتر از یک نفر باشند برای تمام متضررین جبران حادثه صورت میگیرد.

محاسبه حق البیمه:

  •    محاسبه حق البیمه بر اساس خصوصیات ذیل واسطه نقلیه صورت میگیرد؛
  •    توان یا قدرت (CC) واسطه نقلیه
  •    ارزش واسطه نقلیه (قیمت منفی استهلاک)
  •    مودل واسطه نقلیه
  •     نمبر شاسی و نمبر انجن واسطه نقلیه
  •    نمبر پلیت
  •    تعداد راکبین

 

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات