انواع خدمات

بیمه کارکنان و کارمندان

به موجب قانون کار هرشخصی (کارگر- کارمند) که در استخدام شخصی دیگر اداره چی کارفرما باشد درحین اجرا کارخساره مند شود استخدام کننده کارفرما مسول جبران خساره وی خواهد بود....

بیشتر

بیمه شخص ثالث

چنانچه از نام این بیمه نامه نمایان است، این بیمه نامه مسؤلیت شما را در قبال شخص ثالث که همانا عابرین، ترافیک جاده و ملکیت و املاک شخصی و عامه در مسیر جاده میباشد، تحت پوشش قرار میدهد. این پالیسی خسارات وارده به...

بیشتر

بیمه مسؤولیت پروژه ها

بیشتر

بیمه موتر

شرکت بیمه ملی افغان اولین و سابقه دارترین شرکت در بخش عرضه خدمات بیموی در کشور بوده که از سال 1343 به این طرف خدمات ارزنده بیموی را برای ادارات دولتی، سکتور خصوصی، مؤسسات ملی و بین لمللی و اشخاص...

بیشتر

بیمه متعلمین و محصلین

این بیمه نامه متعلمین و محصلین اعم از مکاتب و پوهنتون های خصوصی و دولتی را بطور گروهی در مقابل حادثه مرگ و جراحات ناشی از حادثه مانند ناتوانی دایمی، ناتوانی کلی و قسمی که در جریان یک روز یا 24 ساعت واقع ...

بیشتر

بیمه حوادث شخصی

شرکت بیمه ملی افغان اولین و سابقه دارترین شرکت در بخش عرضه خدمات بیموی در کشور بوده که از سال   1343 به این طرف خدمات ارزنده بیموی را برای ادارات دولتی، سکتور خصوصی، مؤسسات ملی و بین لمللی و اشخاص ...

بیشتر

بیمه اموال تجارتی

شرکت بیمه ملی افغان در بخش بیمه هوانوردی خویش علاوه بربدنه  هواپیما ها، مسئولیت شرکت های هوانوردی دولتی و خصوصی را در مقابل اشخاص ثالث تحت پوشش بیموی قرار داده و خدمات ارزنده را در این بخش انجام میدهد...

بیشتر

بیمه سفر

  شرکت بیمه ملی افغان اولین و سابقه دارترین شرکت در بخش عرضه خدمات بیموی در کشور بوده که از   سال 1343 به این طرف خدمات ارزنده بیموی را برای ادارات دولتی، سکتور خصوصی، مؤسسات  ملی و بین لمللی و اشخاص...

بیشتر

بیمه حریق

بیمه حریق یکی از قدیمی ترین بخش های بیمه است، اهمیت این بیمه تا حدی است که در کشورهای توسعه یافته هیچ دارایی و مالی را نمیتوان یافت که دارای بیمه حریق نباشد، روزانه ده ها مورد منازل مسکونی ، اماکن تجاری و ...

بیشتر

بیمه صحت

 پوشش ناشی از حادثات ناگهانی، مریضی، مصاب شدن به امراضی که ایجاب تداوی را در شفاخانه های داخل و خارج کشور می نماید.   مطابق    شرایط بیمه نامه قابل اجرا می باشد...

بیشتر

بیمه جامع

این بیمه نامه حوادث وسایط تان را همه جانبه از مسؤلیت تا خسارات و حتی تاوان جانی پوشش میدهد. آنچه برای اخذ این بیمه نامه ضرورت است عبارت از ساخت، مُدل، قیمت، توان، تعداد راکبین و اوضاع ظاهری واسطۀ تان میباشند...

بیشتر

خدمات دیگر