بیمه جامع

superadmin
Comprehensive

بیمه جامع


این بیمه نامه حوادث وسایط تان را همه جانبه از مسؤلیت تا خسارات و حتی تاوان جانی پوشش میدهد. آنچه برای اخذ این بیمه نامه ضرورت است عبارت از ساخت، مُدل، قیمت، توان، تعداد راکبین و اوضاع ظاهری واسطۀ تان میباشند. یگانه استثنا عمده این بیمه نامه اعمال دهشت افگنی و حالات جنگی میباشند که میتوان با حق البیمه اضافی آنها را نیز تحت پوشش قرار داد.

امتیازات به جانب دوم (مالک یا متصرف):

 • جبران خساره تکر، واژگونی (چپه شدن) عادی و تکر و واژگونی که به سبب مشکلات تخنیکی یا به اثر کُهنه گی واسطه صورت گیرد.
 • حریق خود بخودی، حریق به دلیل گرم آمدن ماشین ویا حریق به دلیل الماسک
 • خسارات هنگام انتقال مواد (بشمول جریان بارگیری و پایان کردن بار) از طریق سرک، ریل و لفت.
 • در صورت باز ماندن موتر از حرکت به سبب خسارات که تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارند. پرداخت مصارف نگهداری، انتقال واسطه به نزدیکترین ترمیمگاه و نقل و انتقالات آن در محدودۀ جغرافیایی کشور از محل حادثه تادیه میگردد.
 • بیمه شونده باید اجازۀ ترمیم واسطۀ نقلیه اش که خساره مند شده است و شرکت تحت این بیمه نامه مسؤل ترمیم آن میباشد را بدهد.

امتیازات به جانب سوم (شخص ثالث):

 • جبران خساره زخمی، مرگ و خسارات وارده بر جایداد
 • شرکت تمام مصارف و مخارج آنچه را که کتباً متعهد بر آن است، خواهد پرداخت.
 • در صورت وقوع یک حادثه که جبران آن تحت این بخش بیشتر از یک نفر باشد، مقدار قابل تادیه جبران خساره قابل تطبیق به مجموع تعداد خساره دیده گان از حادثه میشود و این عمل جبران خساره اولتر از جبران خسارۀ خود شخص بیمه شده قابل اجرا میباشد.

امتیازات انتقال واسطه تخریب شده:

 • این پالیسی باید در جریان نقل و انتقال عرادۀ تخریب شده که از نظر میخانیکی دچار صدمه و خساره گردیده است برحال بوده و شرکت فقط مسؤل تادیه غرامت آن طی بخش 2م بیمه نامه در قبال مسؤلیت عراده بر اساس حمل و نقل آن بجز از حالات ذیل باشد؛
 1. که این واسطه به دلیل خساره گیری کشیده نشده باشد.
 2. شرکت در قبال این عراده که به سبب مصدود شدن جاده کشیده شده باشد و به اثر آن عرادۀ مذکور تخریب شود، با استدلال این بخش مسؤل نخواهد بود.

استثناأت: شرکت مسؤل به پرداخت حالات ذیل نمی باشد؛

 • خسارات تخنیکی و برقی که به دلیل استهلاک واسطه نقلیه و استفادۀ کثیر آن به خود واسطه نقلیه یا به برکهای آن بوجود آمده است.
 • عوارض و خسارات که به دلیل اضافه باری یا فشار زیاد بوجود آمده است.
 • عوارض وارده به تیرها بجز از اینکه سبب وارد شدن خسارات آنی به خود عراده شود.
 • عوارض که به سبب بی اراده گی شخص بیمه شده یا یک تن از اعضای فامیلش که راکب عراده باشد، بوجود آید.
 • هر نوع حادثه و مسؤلیت که مستقیماً یا غیر مستقیماً به سبب یا به نسبت یا به دلیل مواد اسلحه هستوی به بار آید.