بیمه سفر

superadmin
travel

بیمه سفر

پیشگفتار:

  شرکت بیمه ملی افغان اولین و سابقه دارترین شرکت در بخش عرضه خدمات بیموی در کشور بوده که از   سال 1343 به این طرف خدمات ارزنده بیموی را برای ادارات دولتی، سکتور خصوصی، مؤسسات  ملی و بین لمللی و اشخاص انفرادی ارائه می نماید.

  شرکت بیمه ملی افغان در حال حاضر 11 نوع خدمات بیموی مانند: بیمه صحت، بیمه موتر،بیمه حریق، بیمه سفر، بیمه هوانوردی، بیمه اموال تجارتی، بیمه حوادث شخصی، بیمه متعلمین و محصلین، بیمه کارمندان و بیمه مسؤلیت پروژه ها راصادر می نماید. قابل یادآوریست شرکت بیمه ملی افغان یگانه شرکت دولتی است که در   بیشتر از 22 ولایت و سه بندر مهم کشور نمایندگی فعال دارد

بیمه کوتاه مدت در ایام سفر:

این بیمه اشخاص و افراد را در مقابل حوادث غیر مترقبه ناگهانی در ایام سفر تحت پوشش قرار میدهد.

امتیازات این بیمه نامه :

این بیمه نامه شامل امتیازات بیمه حوادث شخصی بوده مصارف تداوی ادویه طبق بیمه نامه پرداخته میشود.

مدت بیمه نامه:

  از15 روز الی یکسال بوده ساحه پوشش آن به صورت جهانی میباشد

تادیه حق البیمه:

مطابق شرایط بیمه نامه نظر به مدت بیمه نامه اخذ میشود.

ضروریات بیمه نامه:

کاپی پاسپورت بیمه شونده

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات