پیام اداره

ما چرا به بیمه ضرورت داریم؟

بیمه یکی از شیوه های خاص مدیریت خطر میباشد. که شما با اخذ بیمه خطرات احتمالی و ممکنه را در مقابل یک مقدار پول معین (حق البیمه) سریعاً به شرکت بیمه انتقال میدهید. شرکت های بیمه معمولاً پول جمع شده ناشی از حق البیمه را  دوباره به قسم مصئون سرمایه گذاری مینمایند. بنابراین در پول افزایش صورت گرفته و در جریان اتفاق خساره به شما به عنوان جبران خساره دوباره پرداخت میگردد.

بیمه میتواند به نوع از انواع شما را کمک کند:

  •  پوشش مکان های مسکونی و تجارتی شما در مقابل انواع گوناگون خطرات از جمله خطرات طبیعی، خطر آتش سوزی و غیره
  •   پوشش همه جانبه انواع مختلف عراده جات و موتر ها شما در جریان حادثات ترافیکی: پرداخت مصارف ترمیم واسطه، مصارف صحی و حتی مصارف قانونی
  •  پوشش انواع مختلف مصارف صحی شما: پرداخت هزینه علاج مریضی های عادی الی صعب العلاج، پرداخت هزینه نسخه طبی، هزینه علاج دندان، هزینه علاج چشم و تمام موضوعات مرتبط به صحت شما
  •  نگهداری سطح یا معیار زندگی شما به قسم نورمال در صورت اتفاق کدام حادثه که منجر به ناتوانی و یا مریضی شما گردد
  •  مدیریت انواع مختلف خطرات که ممکن به کاروبار ، پروژه ،شرکت تولیدی یا خدماتی و یا  مغازه شما اتفاق بیافتد  
  •  پوشش انواع مختلف خطرات ممکنه سفر: از خطرات مالی گرفته الی حوادث جانی و مشکلات سفر از جمله لغو تکت، پیگیری بار یا بگاژ، پرداخت مصارف صحی وغیره
  •    پرداخت پول کافی  به فامیل شما در قضیه مرگ، فلج دایمی یا قسمی، ناتوانی، از دست دادن اعضای بدن وغیره

 نوت:

پالیسی های بیمه خود را همیشه بررسی و تجدید نظر نماید، این کار شما را از تمام موارد که تحت پوشش بیمه قرار گرفته و یا نه گرفته کاملا" آگاه میسازد در ضمن شما میتواند در جریان خرید پالیسی ویا بیمه نامه خواهان معلومات کافی در مورد پالیسی از فروشنده شوید. اندک معلومات میتواند شما را در خرید پالیسی مناسب کمک کند.