بیمه حوادث شخصی

superadmin
personal

این نوع بیمه نامه در مقابل حوادث غیر مترقبه ناگهانی ازقبیل حوادث ترافیکی ، افتادن، لغزیدن ، و دیگر و قایع که قبلا شخص آنرا پیش بینی نکرده باشد تحت پوشش قرارمیدهد، سن از 18 الی 65 میباشد.

  مدت بیمه نامه :

  یک سال تمام با پوشش 24 ساعته

تادیه حق البیمه :

حق البیمه مطابق کتگوری کلاس های مختلف شغلی اخذ میشود. البته پرداخت جبران خساره در تمام انواع بیمه حادثات یکسان استږ

ضروریات بیمه نامه:

کاپی تذکره

یک قطعه عکس

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات