بیمه موتر

superadmin
car insurance

شرکت بیمه ملی افغان اولین و سابقه دارترین شرکت در بخش عرضه خدمات بیموی در کشور بوده که از سال 1343 به این طرف خدمات ارزنده بیموی را برای ادارات دولتی، سکتور خصوصی، مؤسسات ملی و بین لمللی و اشخاص انفرادی ارائه می نماید.

شرکت بیمه ملی افغان در حال حاضر 11 نوع خدمات بیموی مانند: بیمه صحت، بیمه موتر، بیمه حریق، بیمه سفر، بیمه هوانوردی، بیمه اموال تجارتی، بیمه حوادث شخصی، بیمه متعلمین و محصلین، بیمه کارمندان و بیمه مسؤلیت پروژه ها راصادر می نماید. قابل یادآوریست شرکت بیمه ملی افغان یگانه شرکت دولتی است که در بیشتر از 22 ولایت و سه بندر مهم کشور نمایندگی فعال دارد.

1. بیمه شخص ثالث

2. بیمه جامع

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات