بیمه اموال تجارتی

superadmin
cargo

بیمه اموال تجارتی و فضائی :

بیمه فضائی :

شرکت بیمه ملی افغان در بخش بیمه هوانوردی خویش علاوه بربدنه  هواپیما ها، مسئولیت شرکت های هوانوردی دولتی و خصوصی را در مقابل اشخاص ثالث تحت پوشش بیموی قرار داده و خدمات ارزنده را در این بخش انجام میدهد.

تمام طیارات شرکت های هوانوردی دولتی و خصوصی، تا کارکنان و مسافرین آنها به مقابل وقایع مختلف در اثنای پروازهای داخلی و خارجی در بدل حق البیمه ناچیز بیمه می شوند.

بیمه نامه اموال تجارتی (کارگو):

بیمه اموال تجارتی جهت تقویه بنیه مالی کشور و حفظ اموال وارداتی و صادراتی تجار ملی و متشبثین خصوصی  ترتیب شده که اموال تجارتی مشتریان را از مقطع بارگیری تا مقطع تخلیه آن در داخل و خارج کشوربیمه  می نماید.

خطرات تحت پوشش:

شرکت بیمه ملی افغان طبق شرایط بیمه نامه خساراتی را که در نتیجه وقوع حوادث ذیل به اموال تجارتی در حال حمل و نقل وارد میشود جبران می نماید:

  • حریق و انفجار.
  • هر گاه کشتی در گل و لای بند بماند و یا ته نشین ، غرق یا واژگون شود.
  • هر گاه وسایط نقلیه زمینی واژگون و یا از مسیر منحرف شود.
  • تصادم کشتی و یا دیگر انواع وسایل حمل ونقل با هر جسم خارجی غیر از آب .
  • تخلیه اموال بیمه شده در یکی از بنادر اضطراری .
  • زلزله، آتش فشان و یا رعد و برق .
  • به دریا ریختن کالا جهت کم وزن شدن کشتی .
  • داخل شدن آب بحر، جهیل، دریا به کشتی و یا به دیگر وسایط حمل و نقل یا کانتینر و جای ذخیره.
  • مفقودی بسته مکمل در کشتی حین بارگیری و یا تخلیه اموال از کشتی.
  • مصارف لازم و متعارف برای نجات اموال تجارتی و جلوگیری از توسعه خسارات بعد از وقوع       حادثه در مجموع حداکثر تا 20٪ قابل جبران میباشد