بیمه کارکنان و کارمندان

superadmin
work

بیمه مسولیت کارفرما در مقابل کارکنان:

به موجب قانون کار هرشخصی (کارگر- کارمند) که در استخدام شخصی دیگر اداره چی کارفرما باشد درحین اجرا کارخساره مند شود استخدام کننده کارفرما مسول جبران خساره وی خواهد بود.

شرکت بیمه ملی افغان این مسولیت را تحت پوشش بیموی قرارمیدهد یعنی مسولیت قانونی کارفرما را در برابر کارکنان به اثر وقایع ناشی از کار که منجر به مرگ، معیوبیت کلی، موقتی و یا جراحت جسمی در اثر خوادث غیر مترقبه به شخصی وارد گردد جبران می نماید. این بیمه نامه اوقات خارج از کارکه مسولیت آن به کار فرما ارتباط نمیگیرد تحت پوشش قرار نمیدهد.

تادیه حق البیمه:

حق البیمه نظر به نوعیت کار و عواید سالانه کاکنان مطابق شرایط بیمه نامه اخذ میگردد.

پوشش بیمه نامه:

مرگ از اثر حادثه

ناتوانی کلی دایمی

ناتوانی کلی موقتی

ناتوانی قسمی

امتیازات بیمه نامه:

   در مقابل حادثه مرگ و ناتوانی کلی دایمی 100% از مبلغ تعین شده یعنی 24 ماه معاش مطابق جدول بیمه نامه و در مقابل ناتوانی کلی، موقتی سه ماهه معاش پراخته مصارف ادویه ، تداوی الی صحت یاب شدن شخص در مقابل ناتوانی فسمی امتیازات مطابق فیصدی های تعین شده جدول بیمه نامه.

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه نامه از یک سال میباشد اشخاص صرف در جریان کار رسمی تحت پوشش قرارمیگیرند

ضروریات بیمه نامه:

1.لست معاشات با تفکیک کتگوری وظیفوی کارکنان

2.کاپی تذکره بیمه شونده

 

خدمات که بیشتر استفاده می شود
همه خدمات