مونږ سره اړیکی

34.5267876, 69.1894114

د اړیکې معلومات

د شش درک گولاي ته مخامخ کابل - افغانستان
93202313017
info@anic.gov.af