دشخصی حوادثو بیمه

superadmin
personal

دا هغه ډول بیمه ده چې اشخاص د ناخبره او غیر مترقبه پيښو په وړاندې لکه ترافیکي پیښی لویدل، ښویدل او داسې نورو چې مخکې لدې ورسره مخامخ شوي نه وي د بیموي پوښښ لاندې نیسي .

  1. پدې ډول بیمه کې د ۱۸ نه تر ۶۵ کالو پورې اشخاص شاملیدلی شي.
  2. دبیمه لیک وخت .
  3. دیو کال لپاره ۲۴ ساعته دي.
  4. د حق البیمې ورکړه:
  5. ددندې د کلاسونو د کتګورۍ له مخې اخیستل کیږي.
  6. همدارنګه د زیان ورکړه ( جبران خساره ) د پیښو د بیمو په ټولو ډولونو کې یو شان ده .
  7. د بیمه لیک ضروریات:
  8. د تذکری کاپې
  9. یوقطعه تصویر

زمونږ خدمات
ټول خدمات